ബ്രഹ്മഗിരി - മലബാര്‍ മീറ്റ് - കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബിരിക്കുളം, കിനാലൂര്‍- സാദിയ ചിക്കന്‍ പ്ലാന്‍റിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് 17-08-2019 ലെ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ലഭിച്ച അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത യോഗ്യരായവര്‍ക്കുള്ള എഴുത്തുപരീക്ഷ, പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ, ഇന്‍റര്‍വ്യൂ എന്നിവയുടെ ഷെഡ്യൂള്‍.. Click here >>

മലബാര്‍ മീറ്റ് നിയമനം 16-08-2019 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഇന്‍റര്‍വ്യൂ-നാലാം ഘട്ട ഷെഡ്യൂള്‍ Click here >>

Eligible Candidates for Interview - Rank List - DRIVER Click here >>

Final Rank List (for selection) - Various Posts to Malabar Meat Click here >>

RANK LIST - Written Test to Various Posts in Malabar Meat - 6,7 July 2019 Click here >>

ONLINE APPLICATION FOR KERALA CHICKEN FARM Click here >>
ONLINE APPLICATION FOR KERALA CHICKEN RETAIL OUTLET Click here >>

ബ്രഹ്മഗിരി കേരളചിക്കൻ 1000 പൗൾട്രി ഫാം പദ്ധതി- വയനാട്ടിലെ കർഷകർക്കുള്ള വയനാട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പകൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - ഫോൺ : 9656493111

Application Invited For MALABAR MEAT OUTLETS. Read More >> Download Guidelines >> Estimate >>
1000 മലബാര്‍ മീറ്റ് കര്‍ഷക മിനി മാര്‍ക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നു

 

The Brahmagiri Development Society (BDS) was formally initiated in 1999 as a result of painstaking mobilization of the peasants and workers in Wayanad to resist the uncertainties (resultant of the agrarian crisis that ravaged petty agricultural production in rural India) involved in the traditional agrarian economy. After many deliberations and grass root studies, the peasantry felt that instead of leaving their lives to the mercy of international market fluctuations, (which always favour developed countries and giant agribusiness corporations) they should initiate agro- based industries (owned and controlled by peasantry) ..... Read More >>

 

The extension activities of the society are now being carried out through Brahmagiri facilitators, who are working at Grama Panchayat level and external faculties of Dairy co-operative societies and other insititutions. House visits, conducting farmers contact programme, seminars,

 

During house visits, BDS facilitators collect important details of the family, such as primary facilities, economic, agricultural and educational status, dairying etc in a specified proforma. This helps the society to make available necessary assistance to the deserving.... Read More>>

 

This helps the society to make available necessary assistance to the deserving population. In addition to this, entire family members are given awareness by the facilitators with a view to make desirable changes in their socio-economic condition. ...Read More >>

 

Brahmagiri Development Society (BDS)